خبرنگاران پارلمانتاریسم در کانادا

به گزارش مرجع مقالات، تهران- خبرنگاران- کانادا به عنوان یکی از کشورهای مشترک المنافع یا همسود بر پایه نظام سلطنتی بنا شده اما مجلس این کشور آمریکای شمالی مشتمل بر دو مجلس سنا و عوام است که در عمل با انتخاب نخست وزیر و تصمیم سازی های مهم، تاثیر بسزایی در پیشبرد سیاست ها ایفا می نماید.

خبرنگاران پارلمانتاریسم در کانادا

اگر علاقمند به دریافت بهترین خدمات هزینه ویزای 5 ساله کانادا هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم ویزای کانادا، ویزای مالتی 5 ساله کانادا با دعوتنامه معتبر دریافت کنید.

کانادا کشوری سلطنتی است و بر پایه قانون اساسی این کشور، ساختار حکومت در آن از پادشاه یا ملکۀ بریتانیای کبیر، دولت جمهوری فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت های استانی و فرماندار کل که به عنوان نمایندۀ ملکه الیزابت (یا به طور کلی پادشاه) ایفای نقش می نماید، تشکیل شده است.

در حال حاضر پادشاه کشور کانادا، ملکه الیزابت دوم است که قانون به امضا و به نام او رسمیت و ضمانت اجرایی پیدا می نماید. این کشور با 10 استان و 3 ناحیه که توسط دولت های مستقل از هم اداره می شوند، در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار گرفته و کانادای متحد را پدید آورده اند. فدرالیسم به معنای تقسیم وظایف کشور بین حکومت های فدرال و استانی است.

بیان این نکته نیز لازم است که ملکه الیزابت دوم، رهبر رسمی کشور کانادا و کشورهای مشترک المنافع است. به موجب قانون، فرماندهی کل نیروهای زمینی، دریایی و کلیۀ نیروهای نظامی کانادا به ملکه واگذار شده و در اختیار او است. بر اساس قانون اساسی کانادا، فرماندار کل نمایندۀ پادشاه در کانادا است. فرماندار کل به عنوان نمایندۀ ملکۀ انگلستان، کلیۀ اختیارات و قدرت قانونی متعلق به پادشاه را دارد. همچنین طبق قانون اساسی فرماندهی نیروهای مسلح نیز به عهدۀ فرماندار کل است، هر چند در عمل تمامی تصمیمات و امور نظامی به نخست وزیر مربوط می گردد.

در ارتباط با سیستم مجلس و قوۀ مقننه گفتنی است مطابق اصل هفدهم قانون اساسی کانادا، مجلس مرکب از ملکه، مجلس اعلایی به نام سنا و مجلس عوام است.

مجلس عوام یکی از قوای قانون گذار ملی است که اعضای آن را مردم انتخاب می نمایند. رأی گیری در 338 حوزه جغرافیایی انجام می گردد که از هر کدام یک نماینده به مجلس عوام راه می یابد به عبارتی دیگر مجلس عوام 338 نماینده دارد و اگر حزبی نصف بعلاوه یک کرسی را ببرد (170 کرسی)، دولت تشکیل می دهد.

نخست وزیر، رهبری حزب سیاسی منتخب را بر عهده می گیرد و کابینه خود را از اعضای حزب منتخب در مجلس عوام انتخاب می نماید. دومین حزب از نظر تعداد کرسی ها در مجلس، معمولا جناح مخالف رسمی دولت است. انتخابات عوام هر چهار سال یک بار انجام می گردد و همانند ایالات متحده و انگلستان، هر رأی دهنده می تواند تنها یک کاندیدا را در هر دورۀ رأی گیری، انتخاب کند. در هر حوزۀ انتخاباتی، کاندیدایی که بیشترین تعداد رأی را داشته باشد، انتخاب می گردد.

فرماندار کل در زمان مقتضی با سند ممهور به مهر عظیم کانادا از طرف ملکه، مجلس عوام را به تشکیل جلسه فرا می خواند. هیچ سناتوری نمی تواند به عضویت مجلس عوام درآید یا به عنوان عضو در مجلس عوام کرسی داشته باشد یا رأی دهد.

مجلس عوام در اولین جلسه پس از انتخابات عمومی، با حدبیشتر سرعت نسبت به انتخاب یکی از اعضا به عنوان رییس اقدام می نماید. رییس، ادارۀ کلیۀ جلسات مجلس عوام را عهده دار می گردد. تا وقتی که دستور دیگری از سوی مجلس صادر نگردد و رییس به هر علتی به مدت 48 ساعت متوالی کرسی خود را در مجلس عوام ترک کند، مجلس می تواند یکی دیگر از اعضا را به عنوان رییس به جانشینی او برگزیند. عضوی که به این طریق برگزیده می گردد، می تواند در مدت غیبت رئیس، کلیۀ اختیارات، امتیازات و وظایف او را به اجرا در آورد.

در خصوص موضوعات مطرح شده در مجلس عوام با مراجعه به بیشتریت آرا بدون در نظر دریافت رأی رییس مجلس، تصمیم گیری می گردد. اما هنگامی که تساوی آراء پیش آید- فقط در این مورد- رییس مجلس می تواند در رأی گیری شرکت کند.

بیان این نکته نیز لازم است هنگامی که برای لایحه ای در دو مجلس (سنا و عوام) رأی گیری به عمل آید و لایحه برای تصویب به فرماندار کل ارائه گردد، فرماندار کل می تواند، شخصا در خصوص آن تصمیم گیری کند؛ اعم از این که آن لایحه از سوی ملکه، تصویب یا به موجب قانون و با اطلاع ملکه رد شده یا به خواست و ارادۀ ملکه واگذار گردد.

در کنار مجلس عوام، مجلس سنا واقع شده است که بالاتر از مجلس عوام است. نقش این مجلس، آنالیز قوانین حکومتی است. همچنین مجلس سنا به موضوعات مهم مالی و اجتماعی رسیدگی می نماید. 105 نفر از اعضای مجلس سنا که سناتور نامیده می شوند، توسط فرماندار کل طبق توصیۀ نخست وزیر مشخص می شوند. سنا می تواند قوانین را به مجلس عوام پیشنهاد کند. بیشتر قوانین به جز در موارد استثنا، در مجلس عوام وضع می شوند اما در خصوص لوایح، یک لایحه پیش از آن که تصویب گردد، باید از مجلس سنا بگذرد.

بنا به پیشنهاد فرماندار کل و با صلاحدید و دستور ملکه، 4 یا 8 عضو واجد شرایط، می توانند به تعداد سناتورها افزوده شوند. تعداد سناتورها هیچ گاه نباید از 112 نفر تجاوز کند. هرگاه کرسی سناتوری به علت استعفا، فوت یا به هر علت دیگری بدون تصدی باشد، فرماندار کل عدم تصدی فوق را با ارسال دعوت نامه برای فردی توانا و واجد شرایط لازم جبران خواهد کرد.

فرماندار کل می تواند در موقع مقتضی با سند ممهور به مهر عظیم کانادا، سناتوری را به عنوان رئیس سنا برگزیند یا او را از سمت خود برکنار و دیگری را جایگزین او کند. تا وقتی که دستور دیگری از سوی مجلس کانادا صادر نشده باشد، حضور حداقل پانزده سناتور از جمله رئیس، برای تشکیل جلسۀ سنا و اعمال اختیارات آن الزامی است. در خصوص پرسش های مطرح شده در سنا با مراجعه به بیشتریت آرا، تصمیم گیری می گردد و در همۀ موارد رئیس حق رأی دارد.

انتخابات سراسری کانادا در حقیقت انتخابات مجلس این کشور است. هرچند تمرکز کارزار بیشتر روی رهبران حزب های عظیم است، کسانی که قرار است نخست وزیر شوند. احزاب مطرح این کشور عبارتند از: محافظه کار، لیبرال، دموکراتیک نو، بلوک کبک، سبز، فدراسیون مشترک المنافع و حزب مردم کانادا.

آخرین انتخابات مجلس کانادا و به عبارتی دیگر چهل وسومین انتخابات مجلسی این کشور ماه اکتبر 2019 (مهر 1398) انجام گرفت. در جریان این انتخابات حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو 157 کرسی، حزب محافظه کار به رهبری آندرو شیر 122 کرسی، حزب بلاک کبک 32 کرسی، حزب نئودموکرات 23 کرسی و حزب سبز نیز 4 کرسی کسب کردند.

هرچند لیبرال ها کرسی های بیشتری را کسب کردند اما در کسب کرسی های لازم برای تشکیل دولت حدبیشتری ناموفق بودند زیرا نتوانستند آرای لازم (170 کرسی) را ببرند. حزب نخست وزیر که در این دوره پیروز شده بود، در دوره قبل در سال 2015 نیز با کسب 184 کرسی پیروز شد و حزب محافظه کار را که پیش از آن 9 سال در قدرت بود، کنار زد.

در پیوند با سهم ایرانی تبارها در انتخابات مجلسی کانادا لازم به یادآوری است که در انتخابات مجلسی 2015 کانادا، دو نامزد ایرانی تبار از حزب لیبرال به نام های مجید جوهری و علی احساسی از برندگان بودند که در این دوره (2019) نیز شرکت کردند. این دو نامزد که از استان اونتاریو در قالب حزب لیبرال در انتخابات شرکت نموده بودند، توانستند برای بار دوم به مجلس راه یابند.

منبع: ایرنا
انتشار: 10 تیر 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: atusocialscience.ir شناسه مطلب: 965

به "خبرنگاران پارلمانتاریسم در کانادا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران پارلمانتاریسم در کانادا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید