منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای رشته علوم ارتباطات

به گزارش مرجع مقالات، برای مشاهده منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای رشته علوم ارتباطات با ما همراه باشید.

منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای رشته علوم ارتباطات

منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات

الف ـ مباحث کلی ارتباطات جمعی

مباحث کلی ارتباطات شامل دهگانه دوره کارشناسی به شرح زیر است:

( مبانی ارتباط جمعی، مبانی ارتباطات انسانی، نظریه های ارتباط جمعی، حقوق مطبوعات، ارتباطات بین المللی، ارتباطات سیاسی، ارتباطات توسعه ، افکار عمومی، اصول روابط عمومی، شناخت مخاطبان، مبانی جامعه اطلاعاتی)

 1. وسایل ارتباط جمعی ( جلد یکم) کاظم معتمدنژاد، تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی، 1385
 2. ارتباط شناسی: ارتباطات انسانی ( میان فردی،گروهی، جمعی) مهدی محسنیان راد، تهران، انتشارات سروش ، 1384
 3. درآمدی بر مطالعات ارتباطی، جان فسیک، مترجم: مهدی غیرائی ، چاپ اول، 1386
 4. نظریه های ارتباطات، ورنرسورین و جیمزتانکارد، مترجم: علیرضا دهقان، انتشارات دانشگاه تهران،1384
 5. درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، دنیس مک کوایل، ترجمه اجلالی، تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه، 1384
 6. ژئوپلتیک اطلاعات، آنتونی اسمیت، مترجم : فریدون شیرانی، تهران، انتشارات سروش، 1364
 7. نظریه های جامعه اطلاعاتی، فرانک وبستر، مترجم : اسماعیل قدیمی، تهران، انتشارات قصیده سرا، چاپ 1384
 8. عصر اطلاعات و ظهور جامعه اطلاعاتی، مانوئل کستلذ، مترجم : احمد علیقلیان و دیگران، 1379، جلد اول
 9. حقوق مطبوعات ( جلد یکم) کاظم معتمدنژاد، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، 1382
 10. جامعه و سیاست، مایکل راش ، مترجم : منوچهر صبوری، تهران ، سمت ، 1378
 11. ارتباطات سیاسی در عمل، دیوید پالتز ، تهران، دانشکده صدا و سیما؛ 1381
 12. ارتباطاات و افکار عمومی، علی اسدی، تهران ، سروش 1370
 13. افکار عمومی، ژودیت لازار، مترجم : مرتضی کتبی ، تهران، نشر نی، 1384
 14. جهانی شدن و فرهنگ، جان تاملینسون ، مترجم : محسن حکیمی، تهران 1382
 15. مخاطب شناسی، دنیس مک کوایل ، مترجم : مهدی منتظرقائم، تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ‏ها، 1385
 16. امینی ، رضا ، اصول روابط عمومی ، تهران ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، 1350
 17. فصلنامه رسانه (ویژه نامه ارتباطات و توسعه)
 18. فصلنامه رسانه ( ویژه نامه حوزه عمومی و دموکراسی)
 19. فصلنامه علوم اجتماعی ( ویژه ارتباطات)
  1. مبانی ارتباط، اقناع و تبلیغ، علی اصغر کیا ـ رحمان سعیدی ، انتشارات روزنامه ایران، چاپ اول1383
  2. تکنیک های روابط عمومی، رحمان سعیدی، انتشارات سمت ، چاپ چهارم 1386
  3. جامعه اطلاعاتی شکاف دیجیتالی ، چالش ها و فرصتها درکشورهای جهان سوم، رحمان سعیدی، انتشارات خجسته، 1386
  4. نقش جهانی شدن و رسانه های در هویت فرهنگی ، رحمان سعیدی، علی اصغر کیا، انتشارات خجسته، 1388
  5. مدیریت در روابط عمومی وی . کی دابی ترجمه رحمان سعیدی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1386
  6. درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی ، محمد حسن بردبار، انتشارات ققنوس 1380
  7. حقوق ارتباطات ، کاظم معتمدنژاد، رویا معتمد نژاد، ذفتر مطالعات و توسعه رسانه 1386
  8. مبانی ارتباط جمعی، سید محمد دادگران ، انتشارات فیروزه ، چاپ پنجم، 1382

ب ـ اصول روزنامه نگاری

مباحث تخصصی

مباحث تخصصی شامل دروس زیر می شود:

( شیوه نگارش فارسی در مطبوعات، خبرنویسی، مصاحبه و گزارش ( عملی 1و2) ویراستاری و مدیریت ، اخبار ، مقاله نویسی، گرافیک و صفحه آرایی، ارتباطات تصویری)

 1. روزنامه نگاری ( بافصلی جدید) کاظم معتمدنژاد با همکاری ابوالقاسم منصفی، تهران ، نشر سپهر، 1382
 2. روزنامه نگاری نوین، نعیم بدیعی و حسین قندی، تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی ، 1386
 3. مبادی سواد بصری، دوئیس داندیس، ترجمه مسعود سپهر، تهران، انتشارات سروش، 1381
 4. مقاله نویسی در مطبوعات، حسین قندی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1385
 5. شیوه نگارش فارسی در مطبوعات، حسین عماد افشار، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1376
 6. نگارش رسانه ای، مهدخت بروجردی علوی، تهران، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1385
 7. شیوه خط فارسی مصوبه فرهنگستان
 8. فصلنامه رسانه ( ویژه نامه آموزشی)
 9. روزنامه نگاری الکترونی ، مایک دارد، ترجمه علی اصغر کیا ، انتشارات ایران ، 1382
 10. جامعه شناسی روزنامه نگاری، براین مک نیر ـ انتشارات جامعه شناسان سال 1388

ج ـ زبان تخصصی ( انگلیسی)

در حد زبان عمومی دوره کارشناسی دانشگاهها توصیه می شود و منبع خاصی مورد نظر نیست.

د ـ تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصر

مطالعه تاریخ معاصر ایران و جهان در یکصد سال گذشته ، شامل

 1. تاریخ احزاب سیاسی ایران، 2 جلد، محمد تقی بهار، تهران، کتابهای جیبی، 1357
 2. از صبا تا نیما، 3 جلد، یحیی آرین پور، تهران، انتشارات زوار، 1384
 3. مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، عبدالرحیم ذاکر حسین، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
 4. قدرت های جهان مطبوعات، مارتین ذاکر، مترجم : محمد قائد، تهران، نشر مرکز، 1382
 5. تاریخ جنگ سرد، اندره فونتن، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوی
 6. تاریخ سانسور مطبوعات، 2 جلد، تالیف گوئل کهن، 1358
 7. تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، تالیف استاد سید محیط طباطبایی، انتشارات سمت، 1368
 8. از سید ضیاء تا بختیار ، نویسنده بهنود ـ دنیای دانش ـ 1383

آمار و روش تحقیق

در حد مباحث دروس دوره کارشناسی رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، به شرح زیر:

( آمار مقدماتی، آمار درعلوم اجتماعی، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تحلیل محتوای پیام های ارتباطی)

 1. روش تحقیق در علوم اجتماعی ( جلد او2) ارل ببی ، مترجم : رضا فاضل، تهران ، انتشارات سمت، 1384
 2. مبانی پژوهش در علوم رفتاری، تالیف فرد کرلینجر، ترجمه حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، جلد اول و دوم، انتشارات آرای نور
 3. احتمالات و امار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور، تهران، انتشارات رشد، 1384
 4. تحلیل محتوای روشهای کمی ارتباطی، رایف و لیسی، مترجم، مهدخت بروجردی علوی، تهران، سروش1384
 5. تحلیل محتوای روش شناسی، کلوس کریپندرف مترجم هوشنگ نائینی، تهران، انتشارات سروش، 1378
 6. نقیب السادات، سیدرضا،راهنمای عملی آماده سازی فرمهای تحلیل محتوی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف، تهران،1384 چاپ اول

سرفصل مباحث و موارد امتحانی آزمون دوره دکتری رشته علوم ارتباطات

مواد آزمون

 1. مطالعات انتقادی در ارتباطات
 2. مفاهیم و نظریه های ارتباطات جمعی
 3. ارتباطات و توسعه
 4. حقوق بین الملل ارتباطات
 5. مقاله تخصصی
 6. روش های تحقیق و آمار پیشرفته
 7. تکنولوژی نوین ارتباطی
 8. جامعه شناسی تبلیغات
 9. زبان تخصصی ارتباطات

رشته های مورد پذیرش کارشناسی ارشد

 1. علوم ارتباطات ـ روزنامه نگاری
 2. روابط عمومی ـ تبلیغات
 3. علوم اجتماعی
انتشار: 6 بهمن 1397 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: atusocialscience.ir شناسه مطلب: 8

به "منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای رشته علوم ارتباطات" امتیاز دهید

2 کاربر به "منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای رشته علوم ارتباطات" امتیاز داده اند | امتیاز: 1.5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای رشته علوم ارتباطات"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید