برنامه ریزی دانشگاه آزاد خراسان رضوی برای برگزاری 8 رویداد استارتاپی

به گزارش مرجع مقالات، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی از برگزاری 8 رویداد استارتاپی در سطح واحد های دانشگاهی این استان اطلاع داد.

برنامه ریزی دانشگاه آزاد خراسان رضوی برای برگزاری 8 رویداد استارتاپی

به گزارش خبرنگار استان های خبرنگاران، محسن مرادی، رئیس دانشگاه آزاد خراسان رضوی به تشریح رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در رویکرد نو خود در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﺤﺼﻮﻻت، دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ را در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ روﯾﺪاد ﻣﻠﯽ ﮔﺎم دوم داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر 1000 ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ، 1000 اﯾﺪه و اﺳﺘﺎرﺗﺎپ و 1000 ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎور و ﺧﻼق، در ﻣﻌﺮض ﺑﺎزدﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﺎﻟﯽ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر، ﻣﺴﺌﻮلاﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.

مرادی اضافه کرد: ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎه در زﻣﯿﻨﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ، ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﻼن ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل و ﺗﻌﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎ، ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری داﻧﺸگاه، اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ روﯾﺪاد ﻣﻠﯽ ﮔﺎم دوم داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل و ﺗﻌﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در داﻧﺸﮕﺎه، ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻓﻨﺎوران ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه و اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ اﻣﯿﺪ و ﺧﻮدﺑﺎوری در آنﻫﺎ، ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، ﻧﻮآوران و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه، از اهداف این رویداد ملی است.

رئیس دانشگاه آزاد خراسان رضوی با اشاره به اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در رویداد ملی گام دوم بیان کرد: دانشگاه آزاد استان خراسان رضوی نیز در این راستا، از آذرماه امسال، اجرای جدی این دستورالعمل را در دستور کار خودش قرار داد. دبیرخانه ستاد استانی تشکیل و احکام اعضای ستاد ابلاغ شد. بعلاوه روسای کارگروه ها نیز در سطح واحد های استان معرفی و جلسات ستاد استانی با حضور اعضای ستاد به ریاست رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رصوی بطور منظم تشکیل و اهداف رویداد گام با جدیت پیگیری می گردد. در بخش اول رویداد گام دوم واحد های دانشگاهی در حال جمع آوری اطلاعات و تشکیل هسته های و گروه های پژوهشی و آزمایشگاهی می باشند و کلیه اطلاعات مربوط به هسته ها و واحد های فناور موجود در مراکز رشد واحد های استان به سازمان مرکزی دانشگاه ارسال شده است.

وی با بیان اینکه دبیرخانه استارتاپ ویکند استان از آذر ماه امسال با توجه به ظرفیت های هر شهرستان کار خودش را شروع کرد اضافه کرد: در این راستا نخستین رویداد استارتاپی با عنوان از ایده تا عایدی در واحد نیشابور و رویداد استارتاپی صنعت زعفران با رویکرد فرآوری در واحد تربت حیدریه برگزار گردید و در مجموع 24 تیم ایده منتخب تا کنون شناسایی شده است.

رئیس دبیرخانه رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی بعلاوه از برگزاری 6 رویداد استارتاپی دیگر تا سرانجام امسال در واحد های قوچان، سبزوار، کاشمر، مشهد و واحد علوم پزشکی استان اطلاع داد و با اشاره به رویداد های استارتاپی دانشگاه آزاد مشهد گفت: برنامه ریزی لازم برای برگزاری دو استارتاپ ویکند با عناوین گام دوم، جشنواره 1000 ایده و رویداد صنایع خلاق با مشارکت استانداری، پارک علم وفناوری، شرکت شهرک های صنعتی استان، دانشگاه فردوسی و فعالان حوزه صنایع خلاق در 30 اسفندماه امسال، اجرا شده و فراخون های لازم اجرا شده است. سایت https://gam2.mshdiau.ac.ir نیز در این زمینه راه اندازی و ثبت نام و اطلاع رسانی های لازم به وسیله این سایت قابل دسترسی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 3 اسفند 1400 بروزرسانی: 3 اسفند 1400 گردآورنده: atusocialscience.ir شناسه مطلب: 1954

به "برنامه ریزی دانشگاه آزاد خراسان رضوی برای برگزاری 8 رویداد استارتاپی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "برنامه ریزی دانشگاه آزاد خراسان رضوی برای برگزاری 8 رویداد استارتاپی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید